Dynasty tietopalvelu Haku RSS Perhon kunta

RSS-linkki

http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/87

Hulevesitulvien alustava arviointi 2018

HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI 2018

Tulvariskilain mukaan kuntien tulee tarkistaa tai tehdä hulevesitulvariskien alustava arviointi sekä nimetä mahdolliset merkittävät tulvariskialueet 22.12.2018 mennessä. Tulvariskien hallintaa koskevalla lainsäädännöllä pyritään vähentämään tulvariskejä ja ehkäisemään ja lieventämään tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistämään tulviin varautumista. Kesällä 2010 voimaan tulleet laki (620/2010) ja valtioneuvoston asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta koskevat vesistö-, merenrannikko- ja hulevesitulvien hallinnan suunnittelua. Vesistö- ja merenrannikkotulvien osalta suunnitteluvastuu on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla (ELY-keskuksilla) ja hulevesitulvien osalta kunnalla.

Edellä mainitut säädökset edellyttävät, että 22.12.2018 mennessä kaikki kunnat tarkistavat ensimmäisellä suunnittelukierroksella vuonna 2011 tekemänsä hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tai tekevät sellaisen, mikäli arviointia ei syystä tai toisesta ole aikanaan tehty. Alustavan arvioinnin pohjalta kunnat nimeävät mahdolliset merkittävät tulvariskialueet. Alustavan arvioinnin tarkistaminen suoritetaan lähinnä hyödyntämällä ensimmäisen arviointikierroksen jälkeen syntynyttä uutta tietoa. Mikäli kunnat nimeävät merkittäviä hulevesitulvariskialueita, on niille laadittava tulvavaararaja tulvariskikartat 22.12.2019 mennessä ja tulvariskien hallintasuunnitelmat 22.12.2021 mennessä.

Hulevesitulvalla tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä. Taajaan rakennetulla alueella tarkoitetaan esimerkiksi asemakaavoitettuja alueita, suunnittelutarvealueita sekä muita erillisiä tiiviin rakentamisen asutusalueita. Hulevesitulvat ovat yleensä nopeasti alkavia, lyhytkestoisia ja melko paikallisia. Hulevesitulvien alustavassa arvioinnissa otetaan huomioon rankkasateista aiheutuvat tulvat rakennetuilla alueilla sekä vesistöä pienempien uomien (noro tai oja, jonka valuma-alue on alle 10km²) tulviminen.

Perhon kunta ei ole nimennyt merkittäviä hulevesitulvariskialueita ensimmäisellä suunnittelukierroksella. Kunnan alueella ei ole tapahtunut sellaisia hulevesitulvia, joista olisi aiheutunut yleiseltä kannalta katsoen merkittäviä vahingollisia seurauksia. Runsaiden sateiden tai nopean lumen sulamisen aikaan on aiheutunut paikallista tulvimista peltoalueilla, joka on johtunut ojien huonosta läpäisykyvystä tai teiden alittavien rumpujen tukoksista. Ongelmat on pystytty ratkaisemaan perkaamalla ojia ja puhdistamalla rumpuja, joihin sadevedet alueilta päätyvät. Erittäin runsaita paikallisia sateita tapahtuu varmasti myös jatkossa. Mikäli sateet aiheuttavat tulvimista, minimoidaan tulvahaitta välittömillä toimenpiteillä hulevesien purkusuunnissa.

Perhon kunnan alueella ei ole esiintynyt hulevesitulvia, joista olisi aiheutunut tulvariskien hallinasta annetun lain (620/2010) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Kunnassa ei myöskään tulevaisuudessa arvioida esiintyvän hulevesitulvariskejä, joista aiheutuisi edellä tarkoitettuja vahingollisia seurauksia.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.11.2018 § 47 todennut, ettei Perhon kunnassa suunnittelukierroksen tarkastuksessa katsota olevan sellaisia hulevesitulvariskiä, että kuntaan pitäisi nimetä erityisiä hulevesitulvariskialueita.

Päätös on nähtävänä 5.12.2018 – 4.1.2019.

Perhossa 5.12.2018                               Tekninen lautakunta

                                         

Julkaistu: 05.12.2018 16.07