Dynasty tietopalvelu Haku RSS Perhon kunta

RSS-linkki

http://dynastyweb.kase.fi:80/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/8

Kuulutus/ Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Destia Oy/ Lahnasen kallioalue

KUULUTUS

Perhon ympäristölautakunta antaa 5.2.2020 päätöksensä seuraavasta maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta.
Ympäristölautakunta on myöntänyt 29.1.2020 § 7 maa-aines- ja ympäristöluvan Perhon kunnassa seuraavalle hakijalle:

-       Destia Oy, Lohkarekuja 1, 62100 Lapua (y-tunnus: 2163026-3)
          kalliokiviaineksen otto, louhiminen ja murskaus,
          Lahnasen kallioalue 584-401-12-160

Päätös hakemusasiakirjoineen on nähtävillä teknisessä toimistossa virka-aikana 30 päivää päätöksen antopäivästä lukien.

Perhossa 4.2.2020
                                            Jyri Harju, rakennustarkastaja

VALITUSOSOITUS


Päätöksen antamispäivä on 5.2.2020. Valitusaika on 30 päivää päätöksenantopäivästä lukien, tätä päivää lukuun ottamatta.


Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta (PL 204, 65101 VAASA).


Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin se on katsottava tulleen asianosaisten tietoon. Muutosta tähän päätökseen voi hakea yllämainitulta viranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllämainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.


Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.


(Ympäristönsuojelulaki 190 §, maa-aineslaki 20 §)

         

Julkaistu: 05.02.2020 07.43